Regulamin

Definicje pojęć

Badanie usługa świadczona drogą elektroniczną, stanowiąca program badawczy stworzony przez Zmotywowani.pl, realizowana zgodnie z zasadami wskazanymi szczegółowo na Stronie.

Klient osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana na Stronie, na rzecz której prowadzone jest Badanie.

Organizator ZMOTYWOWANI.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365926, NIP: 5222961576, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 50.000 złotych.

Raport szczegółowy wynik Badania jaki zostanie przekazany Klientowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Respondent pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która może wziąć udział w Badaniu.

Regulamin niniejszy dokument.

Regulamin Badania regulamin Badania, w którym Respondenci mogą wziąć udział zStrona wykorzystaniem funkcjonalności Strony.

Strona strona internetowa znajdująca się pod adresem enpulse.online.

1. Regulamin określa zasady na jakich Organizator może umożliwić wzięcie udziału wBadaniu przez Respondentów, na warunkach określonych szczegółowo w regulaminie Badania.

2. Badanie realizowane będzie drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron (naodległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Respondenta, przesyłane iotrzymywane między innymi za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana,odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy zdnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

3. W ramach Badania możliwe będzie między innymi:

3.1 pomiar zaangażowania Respondentów oraz zadawanie wybranych przez Klienta pytań spośród pytań określonych przez Organizatora lub – w niektórych przypadkach - pytań zdefiniowanych samodzielnie przez Klienta;

3.2 tworzenie przez Klienta własnych podgrup Respondentów w ramach wybranejorganizacji oraz mierzenie zaangażowanie zarówno poszczególnych członkóworganizacji, jak i całych organizacji;

3.3 nadawanie uprawnień managerom poszczególnych grup, tak aby mogli onizarządzać Respondentami w ramach własnej grupy. Klient i wskazany przezniego manager będą mieli możliwość między innymi podglądu automatycznychraportów oraz – w niektórych przypadkach - generowania wiadomości(aktualności) do własnych grup.

4. Klient może złożyć zamówienie na realizację Badania poprzez prawidłowe wypełnienieelektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na Stronie. Zamówienie uważa sięza złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostanąwprowadzone wszelkie danep ozwalające na realizację zamówienia i Klient pokryje wszelkiekoszty Badania, zgodnie z poniższymi zasadami.

5. Przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony, Klient lub Organizator dokonuje zaproszeniaRespondentów do udziału w Badaniu.

6. Realizacja Badania następować będzie po dokonaniu przez Klienta pełnej płatności zaBadanie. Szczegółowe zasady na jakich realizowane będzie Badanie wskazane zostały naStronie. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy zasadami Badania wskazanymi naStronie a postanowieniami niniejszego Regulaminu, wiążące pozostaną postanowieniawskazane na Stronie.

7. Cena Badania wskazana na Stronie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta macharakter wiążący i jest ona ceną netto, tj. nie obejmuje podatku od towarów i usług wstawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

8. Za Badanie Klient zobowiązany jest zapłacić za pośrednictwem płatności on-line lub w innysposób wskazany na Stronie i/lub fakturze zgodnie ze wskazanym na Stronie i/lub fakturzeterminie.

9. Organizator udostępni Klientowi Raport w formie elektronicznej poprzez stronę platformyenpulse.online.

10. Poprzez zamieszczenia na Stronie stosownych informacji, Organizator zapewnia Klientowidostęp do aktualnej informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędącychskładnikiem treści Badania, wprowadzanych przez Organizatora do systemuteleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

11. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje,umożliwiając nieodpłatnie Klientowi:

11.1 w razie, gdy wymaga tego właściwość danego Badania:

11.1.1 korzystanie przez Klienta z Badania, w sposób uniemożliwiającydostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się naBadanie, w szczególności przy wykorzystaniu technikkryptograficznych odpowiednich dla właściwości danego Badania;

11.1.2 jednoznaczną identyfikację stron realizowanego Badania orazpotwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnychdo zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tego Badania,w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisuelektronicznego;

11.2 zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogąelektroniczną.

12. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którymposługuje się Organizator:

12.1 połączenie z siecią Internet;

12.2 posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, MozillaFirefox, Opera, Chrome, Safari

13. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

14. Rezygnacja z Badania może mieć miejsce poprzez odstąpienie od umowy, wypowiedzenieumowy lub zgłoszenie w inny sposób Organizatorowi chęci zakończenia Badania. Zawyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przepisami prawa, Klient zobowiązany będziedo pokrycia wszelkich kosztów realizacji Badania do chwili rozwiązania łączącej Stronyumowy.

15. Klient może złożyć reklamację odnośnie jakichkolwiek elementów związanych z Badaniem,drogą pocztową na wskazany w Regulaminie adres Organizatora lub za pośrednictwempoczty elektronicznej na adres: info@enpulse.eu. W reklamacji Klient zobowiązany jestwskazać jej przyczyny oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, a takżeokreślić zakres swojego żądania. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni ipoinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

16. Z korzystaniem z usług świadczonych przez Organizatora związane są następująceszczególne zagrożenia:

16.1 ryzyko zainfekowania systemu informatycznego Klienta przez niepożądaneoprogramowanie;

16.2 ryzyko dostępu osób nieuprawnionych do systemu informatycznego Klienta(np. ataki hakerskie).

17. Organizator stosuje oprogramowanie uniemożliwiające lub znacznie utrudniające włamaniasię do systemu teleinformatycznego Organizatora, z którego korzysta Klient.

18. Wszelkie dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez Klienta będą przetwarzane wsposób zgodny z prawem, po uzyskaniu odpowiednich zgód przez Organizatora, w każdymprzypadku, gdy Organizator będzie administratorem tych danych lub po zawarciuodpowiednich umów w przypadku, gdy dane te zostaną udostępnione Organizatorowi przezKlienta będącego administratorem tych danych. Klient zobowiązany jest do uzyskaniauprzedniej zgody na powierzenie przetwarzania danych osobowych Organizatorowi, conajmniej w zakresie umożliwiającym udział osób, których dane osobowe będąprzetwarzanie.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022.