Regulamin

korzystania ze strony www.enpulse.eu

Badanie usługa świadczona drogą elektroniczną, stanowiąca program badawczy stworzony przez Zmotywowani.pl, realizowana zgodnie z zasadami wskazanymi szczegółowo na Stronie.

Regulamin niniejszy dokument.

Strona www.enpulse.eu

Użytkownik podmiot korzystający ze Strony.

Zmotywowani.pl Zmotywowani.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000365926, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych,
NIP 522-29-61-576, REGON 142598734

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Strony

1.1 Podmiotem administrującym Stroną jest Zmotywowani.pl.

1.2 Dostęp i korzystanie ze Strony są bezpłatne, chyba że jej określona część lub konkretna usługa została wyraźnie oznaczona jako płatna.

1.3 Korzystanie ze Strony możliwe jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

1.3.1 połączenie z siecią Internet;

1.3.2 posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome;

1.4 Możliwość korzystania ze Strony może być uzależniona od indywidualnych konfiguracji sprzętowych i ustawień oprogramowania Użytkownika lub dostawcy łącza internetowego.

1.5 Korzystanie ze Strony może wiązać się z potencjalnym ryzykiem. Wśród podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu należy wskazać:

1.5.1 złośliwe oprogramowanie;

1.5.2 oprogramowanie szpiegujące;

1.5.3 wyłudzanie poufnych informacji Użytkownika;

1.5.4 otrzymywanie SPAMu;

W celu zabezpieczenia się przed wymienionymi wyżej zagrożeniami zaleca się ostrożne i odpowiedzialne korzystanie z treści dostarczanych za pośrednictwem sieci Internet oraz stosowanie środków gwarantujących bezpieczeństwo (np. firewall, programy antywirusowe, skomplikowane hasła, aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie treści o niewiadomym pochodzeniu).

2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

3. Strona gromadzi pliki cookies. Zasady ich przetwarzania są następujące:

3.1 pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;

3.2 podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Zmotywowani.pl;

3.3 pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

3.3.1 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3.3.2 utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

3.3.3 zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;

3.4 W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

3.5 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.6 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

3.7 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujące podmioty, w szczególności dotyczy to: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

3.8 Zmotywowani.pl może korzystać z usług podmiotów pozwalających na analizę ruchu na Stronie.

3.9 Zmotywowani.pl może korzystać z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić Użytkownikowi przekazy reklamowe dopasowane do zachowania Użytkownika w serwisie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookies.

3.10 W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: Google Prefernces.

3.11 Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zmotywowani.pl zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

3.12 W celu zarządzania ustawieniami cookies Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

4. Celem umożliwienia korzystania ze Strony lub wzięcia udziału w Badaniu Zmotywowani.pl przetwarzał będzie dane osobowe Użytkownika. W przypadku wzięcia przez Użytkownika udziału w Badaniu, jego dane osobowe będą przetwarzane w sposób określony w odrębnej zgodzie takiego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną jest Zmotywowani.pl.

6. Podstawą prawną przetwarzania przedmiotowych danych osobowych jest zgoda Użytkownika będącego osobą fizyczną.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, w szczególności do dostawcy usług hostingowych, a także firm księgowych i współpracujących z Administratorem kancelarii prawnych, firm consultingowych i audytorskich.

8. Okresem, przez który będą przechowywane dane osobowe jest czas korzystania ze Strony.

9. Użytkownik ma prawo żądać od Zmotywowani.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do przenoszenia danych.

10. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

12. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania ze Strony.

13. Wobec Użytkownika mogą być podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.

14. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem moich danych osobowych Użytkownik może kierować drogą elektroniczną pod następujący adres e-mail: info@enpulse.eu

15. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Strony oraz pytania dotyczące użytkowania Strony należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@enpulse.eu Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko lub firmę Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji. Zmotywowani.pl rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni i poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia.

16. Zmotywowani.pl zastrzega, że Strona oraz wszelkie znajdujące się w jej zasobach materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Strony treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Zmotywowani.pl lub podmiotów z nim współpracujących.

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019.