Polityka prywatności

strony internetowej www.enpulse.eu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej enulse.eu jest Zmotywowani.pl, adres siedziby: ul. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 56, 02-146 WARSZAWA, adres do doręczeń: , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000365926, NIP: 522-29-61-576, REGON: 142598734, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 50 000 zł , adres poczty elektronicznej:      info@enpulse.eu dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. ,miejsce wykonywania działalności: ul. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 56,      02-146 WARSZAWA, adres do doręczeń: ul. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 56,02-146 WARSZAWA, NIP: 522-29-61-576, REGON: 142598734, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@enpulse.eu, zwany/a dalej"Administratorem".

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony enulse.eu w przypadku:

a. skorzystaniaprzez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interesAdministratora

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:  Imię i nazwisko,   Adres e-mail,   Numer telefonu,  

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

a. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.  

b. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosićAdministrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeliprzepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.  

4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się      kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu      korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6.   Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

7.   Dane      osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w      celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 a. przetwarzane zgodnie z prawem,  

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie  poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.  

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby  ich przetwarzania (administratorzy).

2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO  KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,      którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.   Podstawy      prawne żądania użytkownika:     Dostęp       do danych – art. 15 RODO   Sprostowanie       danych – art. 16 RODO.   Usunięcie       danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.   Ograniczenie       przetwarzania – art. 18 RODO.   Przeniesienie       danych – art. 20 RODO.   Sprzeciw –       art. 21 RODO   Cofnięcie       zgody – art. 7 ust. 3 RODO.  

3.   W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@enpulse.eu.

4.   W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego      spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania      żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5.   W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI "COOKIES"

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2.   Instalacja   plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na      stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje      niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także      możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": stałe

     a. „Stałe”   pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przezczas określony w parametrach plików
„cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.  

4. Administratorwykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcjiużytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie  korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z      jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie      wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują      konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania      statystyk korzystania ze strony.

5.   Użytkownik  ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator      stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę      przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii      danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich      udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę      nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz      zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.   Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.